Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicus gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de geldende wetten en regelgeving. Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, hebben we hieronder kort voor u samengevat. Daarna vindt u uitgebreidere informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Kort samengevat: zo gaan we met uw persoonsgegevens om

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening:

 • Het verstrekken van een hulpmiddel
 • Leveren van diensten
 • De administratieve afhandeling

Wij wisselen uw gegevens veilig uit met onder andere zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor:

 • Het bevestigen van afspraken per e-mail.

U kunt ons vragen uw gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen of over te dragen aan een andere organisatie. Dit is zo geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u. We gebruiken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke dienst of functionaliteit u gebruikt): 

 • om u onze orthopedische producten aan te meten of diensten te leveren;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om u te informeren over aanstaande afspraken;
 • om uw vraag of klacht te verwerken;
 • om u over afspraken te informeren via e-mail;
 • om onze producten en dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • om onze website te verbeteren. 

Als wij uw gegevens willen gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor het doen van onderzoek, dan vragen wij u daar vooraf toestemming voor. Als u op deze manier toestemming gegeven heeft, kunt u die toestemming altijd weer intrekken. Wilt u uw toestemming intrekken, neemt u dan contact met ons op.

Herkomst van persoonsgegevens

Wij ontvangen persoonsgegevens van uzelf rechtstreeks. Maar wij ontvangen en verstrekken gegevens van u ook via andere hulpverleners en organisaties zoals uw arts, het ziekenhuis, zorginstelling, zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Hierbij ontvangen en verstrekken wij gegevens die nodig zijn voor het bieden van het juiste product of de juiste dienst en daarbij behorende administratieve afhandeling. Daaronder zijn ook gegevens over uw gezondheidssituatie, zodat we weten hoe onze oplossing aan moet sluiten op uw specifieke situatie.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zijnde niet een zorgaanbieder, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor leveranciers van (deel)producten van uw voorziening.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens verder niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De belastingwet stelt dat wij uw gegevens zeven jaar moeten bewaren. Die termijn hanteren wij dus ook.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt na uw verzoek tot inzage dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen. Wilt u uw gegevens inzien, neemt u dan contact met ons op.

Uw gegevens doorgeven aan een ander organisatie

U heeft het recht dat uw digitale gegevens gemakkelijk doorgegeven worden aan andere organisaties. Wanneer u aanspraak wilt maken op dit recht dan zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine-leesbaar formaat aan u te verstrekken, of door te sturen naar een andere organisatie van uw keuze. 

Neemt u in dit geval contact met ons op. Uw verzoek wordt dan afgehandeld door de verantwoordelijke teamleider die ook contact opneemt met onze functionaris gegevensbescherming.

Het adres van Pascal Pouwels Orthopedisch Schoentechnicusals verwerkingsverantwoordelijke

Nobelstraat 25
6411EK
Heerlen
info@pouwelsorthopedie.com

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Meer informatie vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Aanpassen privacy-statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy-statement aan te passen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in onze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy-statement.